Zmień język na:

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.usmoneyexpress.com

Zasady i warunki użytkowania ("warunki") zostały zaktualizowane w obecnej formie 31 stycznia 2018 roku. Korzystanie przez użytkownika z tej strony internetowej, w tym z treści, funkcji i usług oferowanych poprzez stronę www.usmoneyexpress.com, jej subdomeny lub katalogi stanowi zgodę użytkownika na przestrzeganie następujących zasad i warunków:

Strona internetowa www.usmoneyexpress.com ("strona") jest obsługiwana i jest własnością firmy U.S. Money Express Company ("USME"). Poniższa umowa ("umowa") stanowi opis tego, w jaki sposób strona może być używana, a także usługi ("usługi") dostępne za pośrednictwem strony, bez względu na sposób dostępu i korzystania ze strony przez użytkownika, zarówno przy użyciu komputera jak i urządzenia mobilnego.

Stosowane w całej umowie określenia „USME”, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do U.S. Money Express Company i jego pracowników, konsultantów, przedstawicieli, agentów i dostawców usług. Określenie "użytkownik" odnosi się do osób korzystających z oferowanych przez stronę usług, w tym do nadawców, odbiorców lub innych użytkowników witryny.

Niniejsza umowa zezwala na korzystanie ze strony wyłącznie do użytku osobistego. Wszystkie grafiki, teksty, logo i wszelkie inne znaki towarowe są wyłączną własnością USME i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody USME.

Umowa

Użytkownik zgadza się, że niniejsza umowa wraz z dodatkami, uzupełnieniami i modyfikacjami może zostać dostarczona i otrzymana przez użytkownika za pośrednictwem tej strony. Wszelkie inne komunikaty związane ze stroną i oferowanymi usługami mogą być również w ten sposób dostarczone.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że USME nie podjęło działania lub nie wyegzekwowało jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej umowy, użytkownik zgadza się, że nie będzie to jednoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia. Obie strony (użytkownik z jednej strony, a USME z drugiej) zgadzają się dążyć do nadania ważnego skutku zamiarowi zgodnie z intencją przedmiotowego zapisu umowy. Jeżeli sąd uzna, że jakiekolwiek prawo lub postanowienie niniejszej umowy jest nieważne, to pozostała część tej umowy pozostanie w mocy. Jeśli sąd stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie stanowi to zrzeczenia się lub nieważności jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy. Wszystkie pozostałe postanowienia umowy pozostaną bez zmian.

Niniejsza umowa może być modyfikowana w dowolnym momencie wyłącznie według uznania USME. Wszelkie zmiany w stronie wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym i mają zastosowanie do wszystkich przypadków korzystania i dostępu do strony. Dalsze korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez niego wszelkich zmian lub aktualizacji. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie strony w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami lub aktualizacjami.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsza strona i oferowane przez nią usługi są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji lub warunku, wyraźnego, dorozumianego lub ustawowego. USME, jego pracownicy, kierownictwo, agenci i podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkich dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

USME nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane poprzez korzystanie ze strony lub usług udostępnionych za jej pośrednictwem. Obejmuje to wszelkie szkody spowodowane przez nieprawidłowości technologiczne, w tym: wirusy komputerowe, worms, boty lub cokolwiek innego powodującego uszkodzenie oprogramowania komputerowego, pamięci, urządzenia mobilnego, sprzętu lub jakiegokolwiek składnika majątkowego.

Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i potwierdzenie w odniesieniu do USME, jego kierownictwa, oddziałów, pracowników, agentów i wszystkich innych przedstawicieli, o braku szkody z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub żądań osób trzecich. Obejmuje to wszystkie szkody, zobowiązania, opłaty prawne i straty wynikające z korzystania z tej strony i jej usług.

Wszelkie roszczenia zgłoszone przeciwko USME muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z niniejszą umową. Niespójne roszczenia będą uważane za naruszenie tej umowy. W takim przypadku USME będzie uprawnione do odzyskania swoich opłat prawnych i odpowiadajacych im kosztów.

Przechowywanie informacji

Korzystanie ze strony oznacza jednocześnie zgodę użytkownika na przechowywanie przez USME informacji na należącym do użytkownika komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta by uzyskać dostęp do witryny w postaci pliku cookie HTTP (zwanego również "ciasteczkiem internetowym","ciasteczkiem przeglądarki", lub po prostu"cookie"). Celem plików cookie jest zazwyczaj dostosowanie i przyspieszenie korzystania z witryny przez użytkownika, a także weryfikacja tożsamości i zapobieganie oszustwom. Użytkownik może usunąć lub zablokować pliki cookie podczas korzystania z witryny, ale może to opóźnić załadowanie i dostęp do witryny.

Zewnętrzne strony internetowe

W trakcie korzystania ze strony mogą czasami pojawić się linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są własnością, nie są obsługiwane, ani nie są kontrolowane przez USME. Użytkownik zgadza się, że USME nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dokładność, aktualność lub niezawodność takich stron zewnętrznych. Korzystanie z zewnętrznego linku do strony internetowej nie oznacza, że USME jest z nią powiązane, aprobuje ją lub udziela poręczenia za zewnętrzną stronę internetową lub jej zawartość.

Ujawnienie tożsamości lub inne informacje

USME zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami ścigania i instytucjami nadzorującymi jak też odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe dotyczące ujawnienia wszelkich informacji uzyskanych, przechowywanych lub obsługiwanych przez stronę lub informacji o osobie prawnej czy fizycznej używającej, mającej dostęp lub zamieszczającej informacje na stronie.

Dostęp do strony

USME zastrzega sobie prawo do modyfikacji, redagowania czy usuwania dowolnej części strony w dowolnym momencie. USME nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu strona lub jej subdomeny są niedostępne w jakimkolwiek okresie czasu. USME nie może zagwarantować, że pliki dostępne do pobrania ze strony są wolne od wirusów lub innego złośliwego kodu. Poprzez korzystanie ze strony użytkownik bierze odpowiedzialność za wdrożenie rozsądnej ochrony przed wirusami lub złośliwym kodem na dowolnym urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do strony, w tym oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem. Korzystanie ze strony, którejkolwiek z jej subdomen i wszelkich otwartych plików odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na to, że USME może jednostronnie wypowiedzieć, zablokować lub zawiesić dostęp do strony w przypadku stwierdzenia, że użytkownik, jego komputer lub jedno z jego urządzeń próbowało ingerować, przejąć, modyfikować, uszkadzać, zmieniać lub w inny sposób wpływać na działanie lub funkcje strony.

Ustawienia Proxy

Korzystając ze strony, użytkownik zgadza się nie korzystać z anonimizera , anonimowego proxy, serwera proxy, "daisy chain", "onion router" ani żadnego innego narzędzia lub oprogramowania, które próbuje lub uniemożliwia identyfikowanie tożsamości użytkownika lub ukrywa jego tożsamość w Internecie. Jeśli zostanie stwierdzone, według wyłącznego uznania USME, że użytkownik, jego komputer lub jedno z jego urządzeń skorzystało z takiego proxy, USME może wypowiedzieć, zablokować lub zawiesić dostęp do strony.

Wyłączność umowy

Niniejsze warunki użytkowania stanowią wyłączną i całkowitą umowę między użytkownikiem i USME w odniesieniu do strony. Niniejsze zasady i warunki korzystania ze strony internetowej USME zastępują wszystkie wcześniejsze i istniejące porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne.

Powództwo zbiorowe

Poprzez wyrażenie zgody na zasady i warunki niniejszej umowy, użytkownik zrzeka się swojego prawa do wszelkich roszczeń wzajemnych z innymi w formie powództwa zbiorowego. Każde roszczenie musi mieć charakter wyłącznie indywidualny.

Wybór prawa

Jeśli nie jest to zabronione lub nie wynika inaczej z przepisów prawa wszelkie spory, roszczenia lub domniemania dotyczące uprawnień związanych z korzystaniem ze strony będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Illinois lub federalnych sądów Stanów Zjednoczonych. Poprzez kontynuowanie korzystania ze strony, użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń wobec jurysdykcji nad użytkownikiem przez te sądy i orzekania przez nie, a także zrzeka się możliwości wyboru innego prawa lub roszczenia z tytułu konfliktu prawnego.

Kontakt

USME prosi o przekazywanie uwag, komentarzy lub wniosków o zmiany, dokonanie poprawek lub próśb o wsparcie techniczne dotyczących strony:
Pisemnie: U.S. Money Express Co., 5395 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630.
Bezpłatny telefon: 888-273-0828
Poczta elektroniczna: [email protected]