Zmień język na:

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego U.S. Money Express Co.

Warunki ogólne

Niniejsze zasady i warunki ("warunki") zostały zaktualizowane w ich obecnej postaci 31 stycznia 2018 roku . Strona internetowa www.usmoneyexpress.com ("strona") jest obsługiwana i jest własnością firmy U.S. Money Express Company ("USME"). Następujące warunki stanowią opis usług ( „usługa”) dostępnych poprzez stronę, niezależnie od sposobu dostępu i korzystania ze strony, zarówno używając komputera jak i urządzenia mobilnego.

W ramach tej umowy terminy "USME", "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do U.S. Money Express Company i jego pracowników, konsultantów, podmiotów powiązanych, agentów i dostawców usług. Termin "użytkownik" odnosi się do osób korzystających z oferowanych przez stronę usług, w tym do nadawców, odbiorców lub innych użytkowników strony.

USME dąży do przetwarzania transakcji, kredytowania odbiorców i dokonywania ewentualnych zwrotów zgodnie z określonymi terminami. Po dokonaniu płatności, wraz z potwierdzeniem transakcji zostanie podana data dostępności przekazanych funduszy. Czas wykonania usług może zależeć od wielu czynników zewnętrznych które często są poza naszą kontrolą. Przed wydaniem środków odbiorcy, USME zastrzega sobie prawo do uwierzytelnienia i potwierdzenia tożsamości właściciela karty debetowej, karty kredytowej lub rachunku bankowego do obciążenia którego upoważniono USME, jak też źródła przekazywanych środków, ich dostępności oraz tożsamości i lokalizacji odbiorcy usługi.

Przed skorzystaniem z serwisu użytkownik potwierdza że:

Usługa

USME świadczy dla swoich klientów usługi przelewów pieniężnych w celu przekazywania pieniędzy pomiędzy rodziną i osobistymi przyjaciółmi i znajomymi. "Usługa" jest zdefiniowana jako przekazanie środków pieniężnych przez USME na polecenie użytkownika. "Nadawca" definiowany jest jako osoba fizyczna, która korzysta z usługi do inicjowania transakcji. "Odbiorca" jest beneficjentem wyznaczonym przez nadawcę do otrzymania transferowanych środków.

USME zaleca, aby jego usługi były używane do przesyłania pieniędzy tylko tym osobom, których nadawcy znają osobiście lub których tożsamość osobiście zweryfikowali.

Konto użytkownika

Korzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się i utworzenia konta użytkownika za pośrednictwem strony internetowej USME. Konto użytkownika jest tworzone przez podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i daty urodzenia oraz wybranego przez użytkownika hasła. Po wprowadzeniu powyższych informacji USME utworzy indywidualne konto użytkownika i użytkownik będzie mógł zalogować się za pośrednictwem strony internetowej, aby skorzystać z usługi.

Hasło użytkownika jest poufne i nigdy nie powinno być nikomu przekazywane. Korzystając z usługi, użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę indywidualnej nazwy konta i swojego hasła. USME nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika lub inną stronę z powodu nieautoryzowanego użycia konta użytkownika w wyniku ujawnienia indywidualnej nazwy konta lub hasła.

Jeśli użytkownik uważa, że indywidualna nazwa konta użytkownika lub hasło zostały zgubione, skradzione lub udostępnione nieuprawnionym osobom, należy natychmiast skontaktować się z USME telefonicznie pod bezpłatnym numerem 1-888-273-0828 lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Wszystkie informacje podane w procesie tworzenia konta użytkownika będą przechowywane przez USME zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz warunkami korzystania ze strony internetowej USME.

Ograniczenia

Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego USME tylko w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi warunkami. Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat, aby móc korzystać z usługi jako nadawca i móc tworzyć prawnie wiążące umowy. Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się na wszystkie wymogi dotyczące monitorowania transakcji i ich ewidencji zgodnie z wymogami prawa. Usługa może być niedostępna dla niektórych użytkowników w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, Kanady lub w niektórych innych krajach. Prosimy o zapoznanie się z sekcją " Licencjonowanie " .

Korzystając z usługi użytkownik zgadza się że nie będzie:

USME zastrzega sobie prawo do:

Obowiązują maksymalnie dopuszczalne kwoty przelewów jednorazowych i dziennych.

Zakaz korzystania z serwisu

Serwis nie może być wykorzystywany do:

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej

Pranie pieniędzy to działalność polegająca na ukrywaniu pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy. W celu zwalczania tej praktyki obowiązują surowe prawa federalne. USME stosuje rygorystyczny program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej w celu zapewnienia zgodności prowadzonych operacji z obowiązującymi prawami, zasadami i przepisami. Ściśle przestrzegamy tych przepisów, aby uniemożliwić korzystanie z naszych usług w operacjach prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

Prawo do odmowy

USME zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji i odmowy przetworzenia lub zrealizowania transakcji, jeżeli w naszej ocenie:

Ustawienia Proxy

Korzystając ze strony, użytkownik zgadza się nie korzystać z anonimizera , anonimowego proxy, serwera proxy, "daisy chain", "onion router" ani żadnego innego narzędzia lub oprogramowania, które próbuje lub uniemożliwia identyfikowanie tożsamości użytkownika w Internecie lub ją ukrywa. Jeśli zostanie stwierdzone, według wyłącznego uznania USME, że użytkownik, jego komputer lub jedno z jego urządzeń skorzystało z takiego proxy, USME może wypowiedzieć, zablokować lub zawiesić dostęp do strony.

Oszustwa konsumenckie

Obowiązkiem użytkownika jest chronić siebie i stosować odpowiednie środki ostrożności zabezpieczające przed oszustwami konsumenckimi. USME zaleca aby:

Użytkownik może znaleźć się w sytuacji kiedy konieczne będzie szybkie przelanie pieniędzy w sytuacji losowej. Jeśli konieczne jest wysłanie pieniędzy w nagłej sytuacji radzimy, żeby zawsze przed wysłaniem pieniędzy zweryfikować okoliczności i odbiorców przekazu. Najlepszym sposobem zapobiegania oszustwom jest zaznajomienie się z typowymi przykładami oszustw i zachowaniami oszustów. Zachęcamy wszystkich użytkowników naszych usług do odwiedzenia strony https://online.usmoneyexpress.com/pl/fraudawareness, gdzie znajduje się więcej informacji o typowych oszustwach i metodach im zapobiegania.

Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego konto, hasło lub inne dane osobowe zostały przez kogoś przejęte lub padł ofiarą oszustwa, obowiązkiem użytkownika jest natychmiastowe powiadomienie o tym USME, korzystając z danych kontaktowych podanych pod koniec tej umowy.

Gromadzenie danych osobowych i udostępnianie ich osobom trzecim

W celu zwalczania oszustw i innych przestępstw takich jak pranie brudnych pieniędzy i terroryzm, prawo Stanów Zjednoczonych nakazuje nam gromadzenie, weryfikowanie i rejestrowanie osobistych i prywatnych informacji o klientach. Podczas korzystania z naszych usług możemy również zbierać informacje o nadawcy, odbiorcy lub beneficjencie, z wiedzą użytkownika lub bez niej. Możemy przechowywać te informacje w naszej bazie danych do celów administracyjnych. Zbieranie informacji i ich weryfikacja może spowodować opóźnienie wykonania transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach procesu weryfikacji. Zebrane informacje mogą być przekazane organom rządowym i organom ścigania.

Użytkownik zgadza się, że USME może starać się ustalić jego lokalizację geograficzną podczas korzystania ze strony internetowej lub serwisu. Użytkownik zgadza się, że jego komputer lub urządzenie mobilne może być wykorzystane do ustalenia takiej lokalizacji.

Poprzez korzystanie z serwisu użytkownik upoważnia USME i jego podmioty stowarzyszone do wykorzystania wszelkich legalnych sposobów w celu sprawdzania i zweryfikowania informacji podanych przez użytkownika. Użytkownik upoważnia USME do domagania się udostępnienia nam lub weryfikacji informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z usługi przez instytucje bankowe i finansowe, odbiorców, strony trzecie i agencje ratingowe, jeżeli jest to zgodne z prawem i uznane za niezbędne przez USME oraz uzasadnione korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Użytkownik upoważnia USME do żądania od jego operatora komórkowego danych subskrybenta w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika, w tym imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu e-mail i numeru telefonu. Użytkownik wyznacza USME jako agenta do działania w imieniu użytkownika, z możliwością zastąpienia we wszystkich możliwościach, aby uzyskać dostęp do witryn stron trzecich.

W przypadku, gdy USME nie jest w stanie zweryfikować informacji dotyczących korzystania z usługi lub jeśli USME uzna, że użytkownik nie dostarczył pełnych i dokładnych informacji, USME może zdecydować o odmowie realizacji i anulowaniu transakcji. Jeśli, według wyłącznego uznania USME zostanie ustalone, że użytkownik umyślnie podał nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niedokładne informacje, konto użytkownika może zostać zamknięte, a wszelkie niezrealizowane transakcje mogą zostać anulowane.

Użytkownik ma świadomość, że korzystanie z usługi i celowe podawanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji może skutkować postępowaniem cywilnym i karnym, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zasad zbierania informacji osobowych i ich udostępniania, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Korzystanie z komunikacji elektronicznej

Użytkownik zgadza się na otrzymanie w formie elektronicznej wszystkich powiadomień wymaganych przez prawo, które w inny sposób byłyby dostępne w formie pisemnej. Zgoda użytkownika na otrzymywanie wszystkich powiadomień w formie elektronicznej pozostaje w mocy do momentu jej wycofania na piśmie. Wycofanie zgody na otrzymywanie powiadomień elektronicznych spowoduje zamknięcie konta użytkownika według wyłącznego uznania USME.

Jeśli użytkownik podaje nam numer telefonu komórkowego, to jednocześnie upoważnia nas do komunikowania się z użytkownikiem telefonicznie i SMS-owo w zakresie związanym z korzystaniem z usługi. USME nie używa zautomatyzowanych dialerów, wcześniej nagranych wiadomości lub wiadomości tekstowych do celów marketingowych lub reklamowych. USME nigdy nie będzie sprzedawać danych osobowych użytkownika w celach marketingowych lub reklamowych ani udostępniać ich stronom trzecim niezwiązanym z korzystaniem z usługi bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika. Użytkownik może zostać obciążony standardowymi stawkami za rozmowy telefoniczne lub wiadomości tekstowe, w zależności od abonamentu operatora sieci komórkowej.

Język

Korzystanie z usługi często wymaga interakcji i komunikacji z osobami w innych krajach. Korzystając z usługi, użytkownik zgadza się, że w przypadku rozbieżności lub niezgodności między językiem angielskim i innym językiem, interpretacja angielska będzie decydująca i wiążąca.

Zastrzeżenie gwarancji

Usługa jest świadczona bez zapewnienia gwarancji przez USME i jego podmioty stowarzyszone tak wyraźnych jak i dorozumianych.

Ograniczona odpowiedzialność

Użytkownik zgadza się, że USME i jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe, szczególne, skutkowe lub przykładowe szkody lub straty. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do utraty towarów, zysków, danych lub innych strat niematerialnych. Użytkownik zgadza się, że ani USME, ani żaden z jego przedstawicieli, kierownictwa, agentów lub pracowników nie będzie odpowiedzialny ani nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec użytkownika lub innej osoby w takich sytuacjach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Casus Fortuitus - siła wyższa

Użytkownik zgadza się, że USME nie będzie odpowiedzialne za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane okolicznościami poza kontrolą USME, w tym, ale nie wyłącznie, klęskami żywiołowymi, trudnymi warunkami pogodowymi, wojną, strajkami pracowników, zamieszkami, niestabilną sytuacją polityczną, kwarantanną, przerwami w dostawie elektryczności lub połączenia internetowego lub jakimikolwiek skutkami działań sił zewnętrznych, zarówno przewidywalnych, jak i nieprzewidywalnych.

Przekaz środków pieniężnych i opłaty

Użytkownik upoważnia USME do przekazywania środków pieniężnych, zgodnie z instrukcjami użytkownika, z wykorzystaniem dowolnego z naszych systemów transferowych. Przelewy będą dokonywane zgodnie z naszymi procedurami zgodności i bezpieczeństwa. Przed zakończeniem transakcji nadawca otrzyma informację o zastosowanych opłatach, kursie wymiany walut (jeśli następuje operacja wymiany walut) oraz terminie realizacji przekazu. Nadawca wyraża zgodę na obciążenie jego konta kwotą transferowanych środków, jak również opłatami, w tym opłatami serwisowymi. Przekazy będą zwykle udostępniane do odbioru przez odbiorcę w w normalnych godzinach pracy w dowolnej lub wybranej przez nadawcę lokalizacji. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że opóźnienia mogą wystąpić w zależności od lokalizacji.

Identyfikacja beneficjenta

Wypłata przekazu może zostać wstrzymana jeśli odbiorca nie przedstawi ważnej formy identyfikacji lub nie wypełni formularza wypłaty, jeśli jest on wymagany. Numer ID płatności może ale nie musi być wymagany do otrzymania przekazu.

Przetwarzanie transakcji

Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia i / lub zmiany czasu zakończenia przetwarzania przekazów, dokonywania zmian w przyjętych przekazach lub ich anulowania.

Prawo do odmowy

Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania ani realizacji żadnego wniosku o wykonanie przekazu, jego zmiany lub anulowania. Możemy odrzucić wniosek z kilku powodów, nie ograniczając się do: niewystarczających środków, nieprawidłowych informacji o koncie, zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, uzasadnionej przyczyny lub przepisów prawa.

Wymiana walut

Jeżeli środki są wypłacane w walucie innej niż nadane przez nadawcę i jeżeli kurs walutowy zostanie zastosowany w momencie transakcji, kwota w walucie wypłaty zostanie pokazana na pokwitowaniu. Często w takich przypadkach USME może odnosić korzyści wynikające z różnicy kursów wymiany walut. W przypadku anulowania z przyczyn niezależnych od USME, kwota zwrócona do nadawcy zostanie obliczona według najbardziej aktualnego kursu wymiany w momencie procesu zwrotu.

Jeżeli odbiorca zażąda wypłaty gotówki w walucie innej niż wskazana przez nadawcę lub gdy przelew zostanie zaksięgowany na zagranicznym rachunku bankowym odbiorcy w walucie innej niż waluta przelewu, bank zagraniczny, który wykonuje transfer lub prowadzi rachunek bankowy odbiorcy może stosować własne kursy wymiany i opłaty za wymianę. Taka wymiana stanowi odrębną transakcję i nie jest częścią tego transferu pieniędzy.

Zmiany i korekty

W niektórych rodzajach przekazów możliwe jest wprowadzenie poprawek lub zmian dotyczących odbiorcy przekazu. Żądania tego rodzaju należy składać za pośrednictwem konta użytkownika ( zakładka " Zapytanie ") lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Inne opłaty, które mogą mieć zastosowanie

USME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub obciążenia, które mogą być nałożone przez instytucje finansowe powiązane z wybranym przez użytkownika instrumentem płatniczym. Niektóre firmy wystawiające / obsługujące karty kredytowe mogą pobierać dodatkowe opłaty za korzystanie z naszych usług. Ponieważ nie jest to częścią naszej usługi i jest poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za naliczenie którejkolwiek z tych opłat.

Błędy

Jeżeli przekaz identyfikuje beneficjenta według nazwy i numeru rachunku, płatność może zostać dokonana przez bank beneficjenta wyłącznie na podstawie numeru rachunku, nawet jeśli numer rachunku identyfikuje osobę inną niż wskazany beneficjent. W rezultacie środki mogą zostać przekazane na rzecz osoby innej niż zamierzony beneficjent i w niektórych przypadkach mogą nie zostać odzyskane. USME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez nieprawidłowe informacje dostarczone przez nadawcę.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik wyraża zgodę na przeciwdziałanie, zwolnienie i zabezpieczenie przed szkodliwymi skutkami USME, jego podmiotów stowarzyszonych, agentów, licencjodawców i usługodawców, a także ich przedstawicieli, kierownictwo, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy w stosunku do wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, odszkodowań, wyroków, kosztów, wydatków lub opłat (w tym uzasadnionych kosztów prawnych) powstałych w wyniku skorzystania z usługi. Użytkownik zgadza się zwolnić i zabezpieczać USME i jego podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, stratami i kosztami (w tym kosztami prawnymi) wynikającymi z korzystania z usługi.

Prawo do odmowy

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub ograniczenia dowolnej transakcji. Zastrzegamy sobie również prawo do zaprzestania świadczenia usług każdemu bez uprzedzenia.

Transakcje handlowe

Nie gwarantujemy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sprzedaż, dostawę, jakość lub legalność przedmiotów lub usług zakupionych od osób trzecich kiedy płatność dokonana zostaje za naszym pośrednictwem. Nie zalecamy korzystania z naszej usługi w przypadku takich transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich transakcji.

Opłata adwokacka

Użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty prawne naliczone przez nas w związku z windykacją zadłużenia i / lub egzekwowaniem roszczeń wynikających z tej umowy.

Spory, zwroty i anulowanie

Użytkownik może anulować transakcję i uzyskać pełny zwrot pieniędzy w ciągu 30 minut od dokonania zapłaty, chyba że środki zostały już wypłacone lub zaksięgowane na koncie odbiorcy.

Użytkownik ma prawo do kwestionowania błędów w transakcji. Jeśli użytkownik uważa że wystąpił błąd, prosimy o skontaktowanie się z nami w ciągu 180 dni od daty dostępności przekazu, telefonicznie pod numerem 1-888-273- 0828 lub przez zapytanie na stronie www.usmoneyexpress.com. Użytkownik może również skontaktować się z nami, aby uzyskać pisemne wyjaśnienie swoich praw.

Nie jesteśmy zobowiązani do dokonania zwrotu z tytułu anulowanego przekazu, dopóki anulowanie środków nie zostanie potwierdzone przez korespondenta lub partnera USME. Nadawca może żądać anulowania przelewu i zwrotu środków pieniężnych po zalogowaniu się do konta użytkownika lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Nadawca jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich opłat lub należności związanych z anulowaniem przekazu. Może to zostać odjęte od kwoty zwrotu. Nie ma prawa do zwrotu pieniędzy, jeśli nadawca dostarczy niedokładnych informacji.

Transakcje wypłat gotówkowych nieodebrane w czasie określonym dla rodzaju przekazu zostaną anulowane i zwrócone. Nadawca jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich związanych z tym opłat lub należności które mogą zostać potrącone z kwoty zwrotu. USME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez nadawcę w związku z takim zwrotem, w tym straty, które mogą wynikać z różnic w kursie wymiany.

Zwrócone kwoty zostaną zaksięgowane na karcie debetowej, karcie kredytowej lub koncie w banku lub instytucji finansowej użytych do zapłaty za transakcję.

Licencjonowanie

U.S. Money Express Co. jest licencjonowane i regulowane jako nadawca przekazów pieniężnych przez władze bankowe lub finansowe w następujących stanach: CT, DE, FL, IL, MA (FT 2893), MI, NJ, NY, OH i WI. USME jest upoważnione przez Departament Bankowy do przekazywania pieniędzy czekiem, tratą lub przekazem pieniężnym w Commonwealth of Pennsylvania.

U.S. Money Express Co. jest licencjonowane do prowadzenia działalności w Kanadzie przez Ontario Ministry of Government Services, Autorite Des Marches Financiers w Quebec i jest zarejestrowane przez FINTRAC.

Informacje dotyczące wybranych stanów

Dotyczy użytkowników podlegających prawom lub zamieszkałych w następujących stanach:

Illinois. Klienci z Illinois mogą kierować nierozstrzygnięte skargi do: Illinois Department of Financial and Professional Regulation, 320 West Washington Street, 3rd Floor, Springfield, IL 62786, 1-888-473-4858, https://www.idfpr.com/Contact/IDFPRContact.asp.

Massachusetts. Klienci z Massachusetts mogą kierować nierozstrzygnięte skargi do: Consumer Assistance Section of Massachusetts Division of Banks, 1000 Washington Street, 10th Floor, Boston, MA 02118-6400, 617-956-1500, https://www.mass.gov/how-to/file-a-banking-complaint-with-the-division-of-banks.

Nowy Jork. Klienci ze stanu Nowy Jork mogą kierować nierozstrzygnięte skargi do: Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany, NY 12257, 1-877-226-5697, http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm.

Kontakt

Prosimy o przekazywanie opinii, uwag lub próśb o zmiany, poprawki lub wsparcie techniczne dotyczące serwisu lub strony internetowej:
Pisemnie: U.S. Money Express Co., 5395 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630.
Bezpłatny telefon: 888-273-0828
Poczta elektroniczna: [email protected]